Zasady rozliczeń

Nasze wynagrodzenie jest adekwatne do jakości oferowanej przez nas obsługi prawnej, odpowiednie, ale nie wygórowane. Jego wysokość zależy od charakteru umowy łączącej nas z Klientami oraz nakładu pracy związanej z obsługą prawną Klienta. W przypadku zleceń jednorazowych lub krótkotrwałych rozliczamy się z Klientami w oparciu o stawki godzinowe i ilość efektywnie poświęconego dla Klienta czasu. W razie zlecenia stałej obsługi prawnej istnieje możliwość uzgodnienia wynagrodzenia ryczałtowego, uwzględniającego szacunkowy nakład czasu konieczny do obsługi prawnej Klienta w danej jednostce czasowej. W sprawach sądowych pobieramy ponadto wynagrodzenie w oparciu o rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Rozliczenia z naszymi Klientami oparte są na zasadzie przejrzystości i obejmują wyłącznie czas efektywnie poświęcony rozwiązywaniu spraw Klienta przez naszych prawników.