Jak zakwestionować błędną decyzję urzędu?

Organ administracyjny wydał błędną decyzję. Nie jest istotne, czego błąd dotyczy. Ważne jest, że z wydaną decyzją (zezwoleniem, koncesją, licencją, pozwoleniem, odmową itp.) nie zgadzamy się. Czy istnieje możliwość jej podważenia? Oczywiście, tak. Jedną z fundamentalnych zasad polskiego postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności, co oznacza, że każda decyzja podlega zaskarżeniu do organu wyższej instancji (lub w niektórych przypadkach ponownemu rozpoznaniu przez organ, który ją wydał). Jak więc odwołać się od niekorzystnej decyzji?

Należy przeczytać pouczenie. Każda decyzja administracyjna musi bowiem zawierać pouczenie o możliwości odwołania się od niej. W treści pouczenia powinien być podany organ właściwy do rozpoznania odwołania, przy czym odwołanie składa się za pośrednictwem (tj. adresując do) organu, który wydał błędną decyzję. Bardzo istotne są również terminy. Podstawowy termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jednak należy uważać! Inne terminy obowiązują przy zaskarżeniu postanowień organów administracyjnych, a jeszcze inne przy składaniu skargi do sądu administracyjnego.

Najlepszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zasięgnięcie opinii profesjonalnego prawnika, lub udzielenie mu pełnomocnictwa do poprowadzenia sprawy. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z ofertą naszej Kancelarii, zapraszamy tutaj.