Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów a wykonywanie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego

W uchwale z dnia 18 października 2007 r. (sygn. III CZP 87/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł m. in.: Wykonywanie umowy, zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez Sąd skargi na wyrok zespołu arbitrów (obecnie orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej). Ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu arbitrów braku okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia nie wiąże Sądu rozpoznającego skargę.