Bankructwo developera przed podpisaniem aktu notarialnego

W wyroku z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn. II CSK 463/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Nawet gdy wpłaciliśmy całą należność za mieszkanie, a deweloper zbankrutował przed spisaniem aktu notarialnego, możemy żądać tylko zwrotu pieniędzy. Nie ma prawnych możliwości zmuszenia syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.

Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów a wykonywanie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego

W uchwale z dnia 18 października 2007 r. (sygn. III CZP 87/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł m. in.: Wykonywanie umowy, zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez Sąd skargi na wyrok zespołu arbitrów (obecnie orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej). Ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu arbitrów braku okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia nie wiąże Sądu rozpoznającego skargę.

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika

W wyroku z dnia 4 stycznia 2008 r. (sygn. I PK 183/2007) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zauważył: Pracownik, który zawarł umowę o zakazie konkurencji (która mówiła o zakazie podjęcia zatrudnienia w konkurencyjnej firmie, a nie pracy w tym samym charakterze u nowego pracodawcy), łamie ją, gdy pracuje w podobnej firmie, choćby nawet nie na takim samym stanowisku.

Podział majątku konkubentów

W wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. IV CSK 301/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Jeśli osoby pozostające w związku partnerskim dorobiły się majątku, to po jego ustaniu należy go rozliczyć zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu.